Sökande från annan kommun

Du som bor i en annan kommun i Sverige och vill söka till en skola inom Sjuhärad ska söka via antagningskansliet i din hemkommun.  Då gäller det sista ansökningsdatum som din hemkommun angett. Om du har särskilda skäl (för val till kommunala skolor) för att bli förstahandsmottagen inom vårt samverkansområde, ska dessa skickas in samtidigt som ansökan. Ditt antagningskansli vidarebefordrar din ansökan, ev. särskilda skäl och betyg till oss. Du kommer att få antagningsbesked från oss på posten.

Sökande med utländska betyg

Enligt Gymnasieförordningen 7 kap 3§ kan inte utländska betyg jämföras med svenska grundskolans betyg. Därför kan inte elever med utländska betyg konkurrera med betygspoäng som elever från svenska grundskolor. Istället kommer sökande med utländska betyg att prövas i fri kvot.
Huvudmannen gör en fri bedömning av de översatta utländska betygen.

Gymnasievalet

Ansökan till nationella program görs på blanketten Ansökan till gymnasieskolans program och den sökande ska även lämna in blanketten för Ansökan om prövning i fri kvot, du hittar blanketterna under menyn blanketter. Till ansökan om prövning i fri kvot bifogas en kopia på originalbetyget, ett översatt avgångsbetyg med en förklaring av landets betygssystem där gränsen för godkänt betyg framgår. Ett vidimerat översatt betyg av exempelvis modersmålslärare godtas. Kontaktuppgifter till avlämnande skola ska också lämnas in med ansökan. Om eleven inte fått ett slutbetyg som motsvarar årskurs 9 kan ett betyg/omdöme från höstterminen lämnas in. Detta för att huvudmannen ska kunna påbörja sin bedömning utifrån vilka ämnen som eleven läser.

Behörighet och antagning

Huvudmannen för utbildningen som eleven söker till gör en bedömning utifrån det utländska betyget. För att vara behörig till sökt utbildning måste eleven ha godkänt slutbetyg i svenska eller svenska som andraspråk (krävs inte för IB). Sökande från Norden behöver dock inte ha ett slutbetyg i svenska eller svenska som andraspråk för att vara behörig till sökt utbildning. Elevens kunskaper ska motsvara behörighetskravet för sökt program. Därefter prövas eleven för antagning till sökt utbildning i fri kvot. Antagningsbesked meddelas vid slutantagningen. Sökande erbjuds utbildning om sökande är bosatt i Sverige.

Kontakta Antagningsenheten för att få mer information.