Frågor och svar – FAQ

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som kommer in till oss på Antagningsenheten Sjuhärad. Hittar du inte den fråga som du har? Mejla oss så svarar vi!

Mejla din fråga till: [email protected]

Du kan söka till gymnasiet om du:
– har slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning
– inte redan har genomgått en gymnasieutbildning
– påbörjar utbildningen senast det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.
Du gör din ansökan genom att logga in HÄR .

Ansökningswebben öppnar 9 januari 2017 och första ansökningsperioden pågår till 1 februari 2017.

Om- och nyvalsperioden pågår mellan 18 april 2017 och 15 maj 2017.

Sista ansökningsdag för att din ansökan ska räknas som gjord i tid är 15 maj 2017. Alla ändringar i din ansökan efter det datumet betraktas som sena val och gör att du får sämre chans att komma in på ditt val eftersom de som har gjort sitt val i tid går före. Så tänk på att göra din ansökan i tid!

Sista ansökningsdagen är 15 maj 2017.
Du räknar samman dina 16 bästa betyg och detta blir ditt meritvärde.
Om du har läst ett modernt språk och har lägst betyget E läggs det till dina 16 bästa betyg, det räknas alltså som ett 17:e betyg. Tänk på att betyget i modernt språk då inte räknas in i de 16 bästa betygen också.
Om du har ett betyg i modersmål så kan det räknas in bland dina 16 bästa betyg, du får dock inte räkna det som ett 17:e betyg, likt betyget i modernt språk.

De olika betygen ger följande poäng:
A= 20
B= 17,5
C= 15
D= 12,5
E= 10
F= 0

Du prövas på dina val efter den rangordning du har gjort, uppifrån och ner. Först prövas du mot det val du har lagt som val 1 i din ansökan. Blir du antagen till ditt förstahandsval så prövas du inte mot valen som ligger under i ansökan. Du kan alltså inte välja vilket program du vill bli antagen till även om ditt meritvärde skulle ha räckt. Blir du inte antagen till ditt förstahandsval prövas du mot de lägre valen i tur och ordning och samma sak gäller då, blir du antagen till en utbildning så prövas du inte mot de val som ligger under det program du har kommit in på. Det är därför viktigt att du rangordnar dina val och lägger det val du helst vill ha överst som val 1, det du näst helst vill ha som val 2 o.s.v.
Om du ska flytta till en annan kommun så ska du meddela detta till oss på Antagningsenheten. Du fyller i blanketten Anmälan om flytt och skickar till oss.  Vi kommer då att informera det antagningskansli på den ort dit du planerar att flytta. På så sätt blir det nya kansliet förberett på att du kommer och kan eventuellt reservera en plats åt dig, men tänk på att du inte blir förstahandsmottagen förrän folkbokföringsadressen har ändrats. Ta kontakt med det aktuella antagningskansliet för mer information om hur de hanterar din ansökan.

En grundregel är att du ska söka program där du kommer att vara folkbokförd när den slutliga antagningen sker. Du bör söka några program i första hand dit du ska flytta och några program i lägre hand inom din nuvarande hemkommuns samverkansområde ifall flytten inte skulle bli av. Rådgör med din studie- och yrkesvägledare.

Blir inte din flytt av, glöm inte att meddela oss på Antagningsenheten Sjuhärad.

För att du ska prövas mot ditt val måste du vara behörig till det program du har sökt. För mer information om vilken behörighet som krävs till de olika programmen se behörighet.  Är antalet behöriga elever som sökt ett program fler än antalet platser så görs ett urval bland de sökande baserat på meritvärde. Det är alltså din behörighet tillsammans med ditt meritvärde som avgör om du antas. Meritvärdet baseras på dina 16 bästa betyg (eventuellt 17 betyg om du har betyg i moderna språk) från grundskolan.

För vissa utbildningar, till exempel estetiska program med inriktning dans, musik och teater kan man även få poäng om man gör ett färdighetsprov. Den provpoäng du får läggs då ihop med ditt meritvärde och det är den sammanlagda poängen som avgör om du kommer in.

Om du söker en kommunal utbildning utanför vårt samverkansområde i Sjuhärad så är det vanligaste att du blir mottagen i andra hand. Det innebär att du kan bli antagen om det finns platser över efter att kommunens/samverkansområdets egna elever antagits.

Det preliminära resultatet (som släpps i april) baseras på elevernas höstterminsbetyg. Det preliminära resultatet är till för att du ska få en fingervisning om hur du ligger till på de utbildningar du har sökt till. Du kan då se om du ligger under eller över den beräknade lägsta antagningsgränsen för programmet när du loggar in på din sida. Tänk på att antagningsgränserna till många program höjs till den slutliga antagningen. Bara för att du hade tillräckliga betyg i det preliminära resultatet betyder det inte att dina betyg kommer att räcka till en plats vid slutantagningen.

Den slutliga antagningen som görs i slutet av juni baseras på dina slutbetyg från grundskolan.

Om något av dina betyg är felaktiga, kontakta din skola och be dem skicka rätt betyg till Antagningsenheten.

För att räkna ut ditt meritvärde räknar du de 16 bästa betygen, oavsett vilka de är. Om du har läst ett modernt språk så räknas det betyget som ett 17:e betyg utöver dina 16 bästa betyg.

Har du räknat ihop dina 16 (eventuellt 17) bästa betyg och meritvärdet inte stämmer, skicka in en kopia på ditt betyg till Antagningsenheten.

Du använder dig av funktionen ”glömt lösenord” på inloggningssidan. Om du har registrerat en epostadress på din sökandesida så skickas ditt lösenord till den epostadressen. Du kan också välja att få dina inloggningsuppgifter skickade till din folkbokföringsadress. Du kan även vända dig till oss på Antagningsenheten via telefon eller epost så skickar vi hem ditt lösenord till din folkbokföringsadress. Om du mejlar oss, glöm då inte att uppge ditt namn och personnummer.
LIU är en förkortning för Lokal idrottsutbildning och finns på vissa gymnasieskolor och är kopplat till vissa gymnasieprogram. Du ska utöva en idrott och ha en klubb eller förening som du tränar med. LIU kan du söka i samband med gymnasieansökan.

NIU är en förkortning för Nationell idrottsutbildning och erbjuds på vissa gymnasieskolor och är kopplat till vissa program. Du ansöker till NIU oftast redan under hösten i år 9 via ditt specialförbund eller direkt till gymnasieskolan. Ansökan och uttagningen görs alltså inte i samband med ansökan till gymnasiet.

RIG är en förkortning för Riksidrottsgymnasiet och är en riksrekryterande utbildning om du är uttagen för din idrott. I Sjuhärad erbjuds RIG på Marks gymnasieskola (basket). Uttagningen och ansökan sker via ditt specialförbund och inte i samband med ansökan till gymnasiet.

IM är en förkortning för Introduktionsprogram. Är man inte behörig till ett nationellt program så är det IM man ska erbjudas. IM erbjuds i varje kommun. Är du behörig till IMPRO (programinriktat individuellt val) är det sökbart och du måste själv lägga till det i din gymnasieansökan. IMYRK (yrkesintroduktion) kan också vara sökbart, om det är det så ligger det med i utbildningsutbudet.
En lärlingsutbildning innebär att du studerar på ett yrkesprogram men är ute på en eller flera arbetsplatser minst halva tiden räknat från när lärlingsutbildningen börjar.
En kommunal gymnasieskola ingår i det offentliga skolväsendet i Sverige och drivs av en kommun eller ett landsting. Fristående gymnasieskolor drivs inte av en kommun eller landsting utan har en fristående huvudman (ägare).

Man kan söka till vilken kommunal skola man vill i Sverige men man blir mottagen på olika sätt, i första hand, andra hand eller inte alls. Mottagen i första hand blir man alltid till skolor i sin hemkommun och sitt samverkansområde.

I Sjuhärad har samtliga kommuner tecknat samverkansavtal gällande de nationella programmen och IMPRO. Det betyder att du oavsett var i Sjuhärad du bor söker på samma villkor till alla nationella program på kommunala skolor.

Fristående gymnasieskolor är öppna för alla och alla söker på samma villkor till dessa skolor oavsett var man bor.

Ja, du har rätt att söka gymnasieprogram i hela Sverige. Om du blir mottagen i förstahand eller andrahand bestäms av mottagande kommun.
Beslut om att du inte är mottagen till en utbildning, eller att du är mottagen i andra han kan överklagas. Har du sökt en utbildning utanför samverkansområdet så skickat ett beslut om mottagande hem till dig. Är du mottagen i andra hand eller inte alls kan du överklaga det beslutet.

Beslut om antagning kan inte överklagas. Ett beslut i fråga om antagning till utbildning kan inte överklagas. Mottagen till utbildning är inte detsamma som att vara antagen.

Beslut om antagning i fri kvot kan inte överklagas. 

Beslut om dispens i engelska kan överklagas, kontakta beslutsfattande tjänsteman. Du kan också läsa mer om överklaganden på www.overklagandenamnden.se

Den slutgiltiga antagningen ska vara klar till 1 juli. Du ser ditt antagningsbesked genom att logga in i ansökningswebben Dexter.

Har du sökt utbildningar utanför Sjuhärad hanteras det av andra antagningskanslier, du kan då få flera antagningsbesked.

Antagningsbeskedet skickas inte med post 2017. Du loggar istället in på ansökningswebben Dexter för att se ditt antagningsbesked.
Valen under det val du blivit antagen på prövas du inte mot. För att de ska bli aktuella måste du göra ett sent omval. Sent omval gör du via blankett. Läs noggrant igenom informationen på blanketten. Vi rekommenderar att man skriver ner det val man blivit antagen på sist på omvalet. Detta för att man inte ska riskera att stå utan en plats på gymnasiet. Tänk på att du prövas i mån av plats till utbildning som läggs till på nytt i din ansökan.
Om du inte har kommit in på det program du har sökt kan det bero på olika anledningar. Du kan sakna behörighet för programmet du sökt, ditt meritvärde kanske inte har räckt för att bli antagen eller så har du blivit antagen på ett högre val exempelvis i en annan kommun.

Har du inte fått någon gymnasieplats efter slutgiltiga antagningen så kan det finnas chans att du blir antagen under reservantagningarna. Om du är långt bak i reservkön på dina val, rekommenderar vi dig att göra ett sent omval och lägga till fler val för att öka din chans att få en gymnasieplats.

Om du inte blir antagen till något program som du är behörig till, rekommenderar vi dig att lägga till fler val i din ansökan. Dessa val kan du lägga under dina befintliga val. På så sätt fortsätter du stå som reserv till dina befintliga val men prövas också till dina nya val.

För att lägga till fler val fyller du i en blankett för sent omval som du skickar till Antagningsenheten. Antagning till de plasterna görs vid reservantagningarna i slutet av juli och fram till den 15 september.

Är det fler behöriga elever som konkurrerar om en ledig plats är det meritvärdet som avgör vem som kommer in.

Om du önskar ha hjälp med ett sent omval så kan du kontakta din studie- och yrkesvägledare eller Antagningsenheten så hjälper vi dig.

Den första reservantagningen efter den slutgiltiga antagningen görs i slutet av juli, den andra i början av augusti och därefter sker reservantagningen löpande fram till 15 september.
Är du inte nöjd med det program du har antagits till så kan du inte välja ett av dina lägre val, då de valen automatiskt har strukits. Det du kan göra är då ett omval. Detta gör du genom att fylla i en omvalsblankett som du skickar in till oss.

Du kan alltså inte ändra din ansökan via webben efter att ansökningsperioden har stängts 15 maj, utan alla ändringar sker via papper efter det datumet. Beroende på om det finns plats eller inte så kan du ha chans att bli antagen till ett annat program. Vi uppmanar dig att lägga det program du kommit in på sist i din omvalsblanketten så att du har kvar den platsen ifall du inte skulle bli antagen till ett annat program.