Frågor och svar – FAQ

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som kommer in till oss på Antagningsenheten Sjuhärad.

Hittar du inte den fråga som du har? Ställ din fråga via epost:

gymnasieantagningen@boras.se

Du kan söka till gymnasiet om du:

  • har slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning
  • inte redan har genomgått en gymnasieutbildning
  • påbörjar utbildningen senast det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Du gör din ansökan via ansökningswebben.

Ansökningswebben är öppen under ansökningsperioden och om- och nyvalsperioden. Se fliken Viktiga datum under menyn Ansökan för aktuella datum.

Sista ansökningsdag för att din ansökan ska räknas som gjord i tid sista dagen i om- och nyvalsperioden. Alla ändringar i din ansökan efter det datumet betraktas som sena val och gör att du får sämre chans att komma in på ditt val eftersom de som har gjort sitt val i tid går före. Så tänk på att göra din ansökan i tid!

Se fliken viktiga datum under menyn Ansökan. Ansökningar som görs efter att om- och nyvalsperioden är slut blir sena omval.
Du räknar samman dina 16 bästa betyg och detta blir ditt meritvärde.
Om du har läst ett modernt språk och har lägst betyget E läggs det till dina 16 bästa betyg, det räknas alltså som ett 17:e betyg. Tänk på att betyget i modernt språk då inte räknas in i de 16 bästa betygen också.
Om du har ett betyg i modersmål så kan det räknas in bland dina 16 bästa betyg, du får dock inte räkna det som ett 17:e betyg, likt betyget i modernt språk.

De olika betygen ger följande poäng:
A= 20
B= 17,5
C= 15
D= 12,5
E= 10
F= 0

Du prövas på dina val efter den rangordning du har gjort, uppifrån och ner. Först prövas du mot det val du har lagt som val 1 i din ansökan. Blir du antagen till ditt val 1 så prövas du inte mot valen som ligger under i ansökan. Du kan alltså inte välja vilket program du vill bli antagen till även om ditt meritvärde skulle ha räckt till en plats även där. Blir du inte antagen till ditt förstahandsval prövas du mot de lägre valen i tur och ordning och samma sak gäller då, blir du antagen till en utbildning så prövas du inte mot de val som ligger under det program du har blivit antagen på. Det är därför viktigt att du rangordnar dina val och lägger det val du helst vill ha överst som val 1, det du näst helst vill ha som val 2 o.s.v.

Om du ska flytta till en annan kommun så ska du meddela detta till oss på Antagningsenheten. Du fyller i blanketten Anmälan om flytt och skickar till Antagningsenheten.  Vi kommer då att informera det antagningskansli på den ort dit du planerar att flytta. På så sätt blir det nya kansliet förberett på att du kommer och kan eventuellt reservera en plats åt dig, men tänk på att du inte blir förstahandsmottagen förrän folkbokföringsadressen har ändrats. Ta kontakt med det aktuella antagningskansliet för mer information om hur de hanterar din ansökan.

En grundregel är att du ska söka program där du kommer att vara folkbokförd när den slutliga antagningen sker. Du bör söka några program i första hand dit du ska flytta och några program i lägre hand inom din nuvarande hemkommuns samverkansområde ifall flytten inte skulle bli av. Rådgör med din studie- och yrkesvägledare.

Blir inte din flytt av, glöm inte att meddela oss på Antagningsenheten Sjuhärad.

Anmälan om flytt (PDF – 156 kB)

För att du ska prövas mot ditt val måste du vara behörig till det program du har sökt. För mer information om vilken behörighet som krävs till de olika programmen se behörighet till gymnasiet under menyn Antagning.  Är antalet behöriga elever som sökt ett program fler än antalet platser så görs ett urval bland de sökande baserat på meritvärde. Det är alltså din behörighet tillsammans med ditt meritvärde som avgör om du antas. Meritvärdet baseras på dina 16 bästa slutbetyg (eventuellt 17 betyg om du har betyg i moderna språk) från grundskolan.

För vissa utbildningar, till exempel estetiska programmet kan man även få poäng om man gör ett färdighetsprov. Den provpoäng du får läggs då ihop med ditt meritvärde och det är den sammanlagda poängen som avgör om du kommer in.

Om du söker en kommunal utbildning utanför vårt samverkansområde i Sjuhärad så är det vanligaste att du blir mottagen i andra hand. Det innebär att du kan bli antagen om det finns platser över efter att kommunens/samverkansområdets egna elever antagits.

Det preliminära resultatet släpps i april och det baseras på elevernas höstterminsbetyg om de går i 9an och slutbetyget om man fått ut 9an. Det preliminära resultatet är till för att du ska få en fingervisning om hur du ligger till på de utbildningar du har sökt till. Du kan då se om du ligger under eller över det beräknade lägsta meritvärdet för programmet. Det lägsta meritvärdet förändras ofta till den slutliga antagningen eftersom den slutliga antagningen görs enbart på slutbetyg samt att de sökande har kunnat ändra i sin ansökan under om- och nyvalsperioden. Bara för att du hade ett tillräckligt meritvärde i det preliminära resultatet betyder det alltså inte att ditt meritvärde kommer att räcka till en plats vid slutantagningen.

Om något av dina betyg är felaktiga, kontakta din skola och be dem skicka rätt betyg till Antagningsenheten.

För att räkna ut ditt meritvärde räknar du de 16 bästa betygen, oavsett vilka de är. Om du har läst ett modernt språk så räknas det betyget som ett 17:e betyg utöver dina 16 bästa betyg.

Har du räknat ihop dina 16 (eventuellt 17) bästa betyg och meritvärdet inte stämmer, skicka in en kopia på ditt betyg till Antagningsenheten.

Du kan logga in i ansökningswebben via Bank-id, Freja E-id. Under länkar på Dexters förstasida hittar du länken till inloggning via Bank-id. Du kan även använda dig av funktionen ”glömt lösenord” på ansökningswebben. Om du har registrerat en e-postadress så kan du välja att få dina inloggningsuppgifter till den e-postadressen. Du kan även vända dig till oss på Antagningsenheten via telefon eller e-post så skickar vi hem ditt lösenord till din folkbokföringsadress. Om du mejlar oss, glöm då inte att uppge ditt namn och personnummer.

LIU är en förkortning för Lokal idrottsutbildning och finns på vissa gymnasieskolor och är kopplat till vissa gymnasieprogram. Du ska utöva en idrott och ha en klubb eller förening som du tränar med. LIU kan du söka i samband med gymnasieansökan.

NIU är en förkortning för Nationell idrottsutbildning och erbjuds på vissa gymnasieskolor och är kopplat till vissa program. Du ansöker till NIU oftast redan under hösten i år 9 via ditt specialförbund eller direkt till gymnasieskolan. Ansökan och uttagningen görs alltså inte i samband med ansökan till gymnasiet.

RIG är en förkortning för Riksidrottsgymnasiet och är en riksrekryterande utbildning om du är uttagen för din idrott. Uttagningen och ansökan sker via ditt specialförbund och inte i samband med ansökan till gymnasiet.

IM är en förkortning för Introduktionsprogram. Är man inte behörig till ett nationellt program så är det IM man ska erbjudas. IM erbjuds i varje kommun. Är du behörig till Programinriktat val eller Yrkesintroduktion är det sökbart om det erbjuds för en grupp elever, i sådana fall finns det med i utbildningsutbudet i ansökningswebben. Du måste då själv lägga till det i din gymnasieansökan.

En lärlingsutbildning innebär att du studerar på ett yrkesprogram men är ute på en eller flera arbetsplatser minst halva tiden räknat från när lärlingsutbildningen börjar.

En kommunal gymnasieskola ingår i det offentliga skolväsendet i Sverige och drivs av en kommun eller ett landsting. Fristående gymnasieskolor drivs inte av en kommun eller landsting utan har en fristående huvudman (ägare).

Man kan söka till vilken kommunal skola man vill i Sverige men man blir mottagen på olika sätt, i första hand, andra hand eller inte alls. Mottagen i första hand blir man alltid till skolor i sin hemkommun och sitt samverkansområde.

I Sjuhärad har samtliga kommuner tecknat samverkansavtal gällande de nationella programmen samt Programinriktat val och Yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever och är sökbart. Det betyder att du oavsett var i Sjuhärad du bor söker på samma villkor till alla nationella program på kommunala skolor.

Fristående gymnasieskolor är öppna för alla och alla söker på samma villkor till dessa skolor oavsett var man bor.

Ja, du har rätt att söka till gymnasieskolor i hela Sverige. Men söker du kommunala skolor utanför Sjuhärad blir du mottagen i första hand, andra hand eller inte alls. Detta är det mottagande huvudman (kommun) som bestämmer.

Beslut om att du inte är mottagen till en utbildning, eller att du är mottagen i andra han kan överklagas. Har du sökt en utbildning utanför samverkansområdet så skickas ett beslut om mottagande hem till dig.

Ett beslut om antagning till utbildning kan inte överklagas. Mottagen till utbildning är inte detsamma som att vara antagen.

Beslut om antagning i fri kvot kan inte överklagas.

Beslut om dispens i engelska kan överklagas, kontakta beslutsfattande tjänsteman.

Du kan också läsa mer om överklaganden på www.overklagandenamnden.se

Den slutliga antagningen ska vara klar till 1 juli. Du ser ditt antagningsbesked i ansökningswebben.
Bor du inte inom Sjuhärad så har du inte inloggningsuppgifter till vår ansökningswebb och du kommer istället att få ditt antagningsbesked via post.

Har du sökt utbildningar utanför Sjuhärad hanteras det av andra antagningskanslier, du kan då få flera antagningsbesked. Tänk då på att du måste svara till varje antagningskansli.

Från och med 2017 skickas inte antagningsbeskeden ut via post, istället ser du ditt antagningsbesked via ansökningswebben.
Valen under det val du blivit antagen på stryks och du prövas alltså inte mot dem. För att du ska ha möjlighet att komma in på något av dem måste du göra ett sent omval. Sent omval gör du via blanketten för sent omval. Läs noggrant igenom informationen på blanketten. Vi rekommenderar att du skriver ner det val du blivit antagen på sist på omvalsblanketten. Detta för att du inte ska riskera att stå utan en plats på gymnasiet. Tänk på att du prövas i mån av plats till utbildning som läggs till på nytt i din ansökan.
Om du inte har kommit in på det program du har sökt kan det bero på olika anledningar. Du kan sakna behörighet för programmet du sökt, ditt meritvärde kanske inte har räckt för att bli antagen eller så har du blivit antagen på ett högre val exempelvis i en annan kommun.

Har du inte fått någon gymnasieplats vid den slutliga antagningen så kan det finnas chans att du blir antagen under reservantagningarna. Om du är långt bak i reservkön på dina val, rekommenderar vi dig att göra ett sent omval och lägga till fler val för att öka din chans att få en gymnasieplats.

Om du inte blir antagen till något program som du är behörig till, rekommenderar vi dig att lägga till fler val i din ansökan. Dessa val kan du lägga under dina befintliga val. På så sätt fortsätter du stå som reserv till dina befintliga val men prövas också till dina nya val.

För att lägga till fler val fyller du i en blankett för sent omval. Reservantagningarna görs från slutet på juli/början av augusti och fram till den 15 september.

Är det fler behöriga elever som konkurrerar om en ledig plats är det meritvärdet som avgör vem som kommer in.

Om du önskar ha hjälp med ett sent omval så kan du kontakta din studie- och yrkesvägledare eller Antagningsenheten så hjälper vi dig.

Reservantagningen pågår från slutet på juli/början av augusti och fram till 15 september. Får du en ny plats innan skolan början skickar vi ett sms till dig och du kan då se resultatet via ansökningswebben. Kan vi erbjuda dig en ny plats efter skolstart så kommer vi att kontakta dig via telefonsamtal eller sms. Om du varken får sms eller telefonsamtal från oss så har det inte blivit någon ledig reservplats till dig.

Är du inte nöjd med det program du har antagits till så kan du inte välja ett av dina lägre val, då de valen automatiskt har strukits. Det du kan göra är då ett sent omval. Detta gör du genom att fylla i en blankett för sent omval. Du kan alltså inte ändra din ansökan via ansökningswebben efter att om- och nyvalsperioden har stängt, utan alla ändringar sker via pappersblankett därefter. Beroende på om det finns plats eller inte så kan du ha chans att bli antagen till ett annat program. Vi uppmanar dig att lägga det program du kommit in på sist på blanketten för sent omval så att du har kvar den platsen ifall du inte skulle bli antagen till ett annat program.

Har du högre val i din ansökan än det du kommit in på kan du välja att stå kvar som reserv till dem.