Preliminärt resultat

I april visas ett preliminärt resultat. Det görs för att du ska få en uppfattning om hur du ligger till och för att skolorna ska få en uppfattning om hur många som sökt till dem. Det preliminära resultatet baseras på höstterminsbetyget för dig som går i 9an och slutbetyget för sig som gått ut 9an. Tänk på att det preliminära resultatet kan komma att förändras till den slutliga antagningen beroende på t.ex. att elever ändrar i sina ansökningar i om- och nyvalsperioden och att den slutliga antagningen görs på slutbetygen.

Du ser det preliminära resultatet via ansökningswebben. Du ser då om du har behörighet för de val du gjort samt vilket lägsta meritvärde som krävdes för att du skulle fått en plats. Läs gärna igenom guiden Hur du läser ditt preliminära resultat om du vill ha hjälp med detta.
I om- och nyvalsperioden har du möjlighet att lägga till fler val eller ändra i din ansökan.

Är du inte folkbokförd i Sjuhärad får du kontakta Antagningsenheten för att få information om hur du ligger till i det preliminära resultatet.

Guide: Hur du läser ditt preliminära resultat (PDF – 737 kB)

2024-01-31T13:05:07+02:00

Urval

Antagning till gymnasieskolan görs på slutbetyg från årskurs 9. Om det är fler sökande till ett program än antalet platser måste ett urval göras, dina betyg räknas ihop till ett meritvärde och utifrån det värdet rangordnas du sedan tillsammans med övriga sökande, där högst meritvärde går först. Man lägger ihop värdet av dina 16 bästa betyg. Har du betyg i moderna språk som språkval läggs detta till dina 16 bästa betyg. Observera att detta endast gäller betyg i modernt språk och inte i modersmål.

Dina betyg värderas enligt följande:

  • A = 20 p
  • B = 17,5 p
  • C = 15 p
  • D = 12,5 P
  • E = 10 p
  • F = 0 p

Om flera sökande har samma meritvärde rangordnas de sökande enligt slumpen.

Urvalsreglerna gäller för alla nationella program samt för IB och de sökbara introduktionsprogrammen, dvs Programinriktat val (IMV) och Yrkesintroduktion (IMY) anordnat för en grupp elever.

Rangordning
I din ansökan måste du rangordna utbildningarna du söker så att den utbildning du helst vill komma in på står som första val, den du näst helst vill komma in på står som andra val och så vidare. Du kan bara bli antagen till en utbildning! Om ditt betyg räcker för antagning till flera av dina alternativ så blir du antagen till den utbildning som har högst rangordning i din ansökan. När du blivit antagen på en utbildning står du kvar som reserv till högre rangordnade val, men inte till val som har lägre rangordning i din ansökan.

Urvalsgrupper
Behöriga sökande som har gjort sin ansökan under ordinarie ansökningsperiod eller under om- och nyvalsperioden erbjuds platser efter meritvärdesordningen. Exempel: Om en utbildning har 30 platser och 32 behöriga sökande, antas de 30 behöriga sökande som har högst meritvärde. De övriga två eleverna ställs som reserver. Har man gjort sitt val i tid placeras man i första urvalsgruppen.

Har en sökande gjort ett sent omval efter om- och nyvalsperiodens slut placeras hen i en grupp efter sitt meritvärde och erbjuds plats först när alla behöriga elever som gjort ansökan i tid har erbjudits plats. Har man gjort sitt val sent placeras man alltså i andra urvalsgruppen.

Sökande till kommunala gymnasieskolor som är andrahandsmottagna erbjuds plats när alla behöriga elever folkbokförda i Sjuhärad som gjort ansökan i tid eller som har gjort ansökan sent har erbjudits plats. Är man andrahandsmottagen placeras man alltså i tredje urvalsgruppen.

2023-06-27T12:41:49+02:00

Behörighet till gymnasiet

Det ställs krav på dig för att få börja på gymnasieskolan. Du måste ha lägst betyget E i många ämnen i ditt slutbetyg från grundskolan för att vara behörig. Tanken med dessa krav är att du inte ska börja på gymnasieskolan om du inte har kunskaper och förutsättningar att klara av en utbildning. Om du inte blir behörig måste därför din hemkommun på bästa sätt hjälpa dig att bli behörig eller hjälpa dig på annat sätt.

Vad krävs för behörighet?
Behörighet betyder att du måste ha lägst E i specifika ämnen för att kunna antas till program på gymnasieskolan. Du hittar en redogörelse för alla behörigheter här:

Behörighet för yrkesprogram
– Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik
– Samt lägst betyget E i fem andra ämnen

Behörighet för det högskoleförberedande programmet:
Estetiska programmet
– Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik
– Samt lägst betyget E i nio andra ämnen

Behörighet för de högskoleförberedande programmen:
Ekonomiprogrammet,  Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet

– Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik
– Lägst betyget E i geografi, historia, religion och samhällsvetenskap
– Samt lägst betyget E i fem andra ämnen

Behörighet för de högskoleförberedande programmen:
Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet

– Lägst betyget  E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik
– Lägst betyget E i  kemi, fysik och biologi
– Samt lägst betyget E i sex andra ämnen

Behörighet för introduktionsprogrammet programinriktat val 
– Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk
– Lägst betyget E i ett av ämnena engelska  eller matematik
– Lägst betyget E i fyra andra ämnen

eller

– Lägst betyget E i svenska, engelska och matematik
– Lägst betyget E i tre andra ämnen

Dispens för engelska
En sökande till ett nationellt program som saknar ett godkänt betyg i engelska, kan beviljas dispens i engelska om den sökande:
– på grund av speciella personliga förhållanden inte haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, och
– bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

Om dispens i engelska beviljas och du blir antagen innebär det att du fortsätter att läsa engelska på grundskolenivå tills du uppnått godkänt betyg i engelska.
Du läser alltså både grundskolans engelska och gymnasieskolans kurs/kurser i engelska under din gymnasietid. Dispens i engelska kan sökas till nationella program, men inte till introduktionsprogram.

Blankett för att ansöka om dispens i engelska hittar du under menyn Blanketter.

Spetsutbildningar och särskilda varianter får ha särskilda behörighetskrav. Här nedan ser du vilken behörighet som krävs för de spetsutbildningar och den särskilda variant som erbjuds inom Sjuhärad. 

Behörighet för spetsutbildningen Entreprenörsprogrammet 
– Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik
– Lägst betyget E i geografi, historia, religion och samhällsvetenskap
– Lägst betyget E i fem andra ämnen
– Samt ett obligatoriskt antagningsprov

Behörighet för spetsutbildningen Teknik spets 
– Lägst betyget  E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik
– Lägst betyget E i  kemi, fysik och biologi
– Samt lägst betyget E i sex andra ämnen

Behörighet för särskild variant Design, Estetiska programmet
– Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik
– Lägst betyget C i bild
– Lägst betyget E i åtta andra ämnen
– Samt ett obligatoriskt och godkänt färdighetsprov

2023-10-24T09:48:39+02:00

Reservantagning

Om det är fler sökande än antal platser till ett program vid den slutliga antagningen blir de som inte blir antagna placerade i en reservkö utifrån urvalsgrupp. Läs mer om urvalsgrupper under fliken Urval. Från och med i början på augusti görs reservantagningar där lediga platser erbjuds till elever som står som reserv.

I reservantagningarna fram till skolstart sker antagning till högre val automatiskt, då lämnar du även automatiskt din tidigare plats. Tänk därför på att det är viktigt att svara att du inte vill stå kvar som reserv till högre val om du inte vill ha en ny plats. Om du inte har svarat på ditt antagningsbesked gäller rangordningen i ansökan och du kan då antas till ett högre val och lämnar din tidigare plats.

I reservantagningarna efter skolstart kontaktar vi varje reserv som är aktuell för att erbjudas en ny utbildningsplats innan eventuellt byte sker. Betänketid ges då till nästkommande vardag om eleven önskar det, har svar då inte inkommit erbjuds nästa reserv plats istället.

Ibland händer det att elever backar i turordningskön på reservlistan. Det beror på att det tillkommit en sökande som har ett högre meritvärde.

Du följer reservantagningen via Ansökningswebben

2020-11-16T14:23:42+02:00

Slutlig antagning

Det slutliga antagningsbeskedet visas via ansökningswebben omkring 1 juli. Läs gärna igenom guiden Hur du läser och svarar på ditt slutliga antagningsbesked om du vill ja hjälp med hur du läser och hur du svarar på ditt slutliga antagningsbesked.

Du ska svara på ditt antagningsbesked via webben. Du kan enbart svara på ditt antagningsbesked en gång. Se viktiga datum för sista svarsdag.
Det är viktigt att du tänker igenom hur du svarar om du är reserv på något val. Om du exempelvis är reserv på val 1 och antagen på val 2 kan du välja att stå kvar som reserv till val 1 eller inte. Tänk då på att om du väljer att stå kvar som reserv kan du få en ny plats i reservantagningen och då förlorar du din plats på val 2 som du hade tidigare. Om du är nöjd med din plats på val 2 och inte vill ha en eventuell plats på val 1 måste du tacka nej till att stå kvar som reserv.
Det är också viktigt att du noga tänker igenom innan du tackar nej till en plats eftersom platsen då försvinner. Skulle du ångra dig efter att du tackat nej innebär det att du behöver göra ett nytt val till programmet genom ett sent omval.

Om du har val utanför vårt samverkansområde, får du ett antagningsbesked från ett annat antagningskansli. Följ deras instruktioner. Tänk på att svara alla antagningskanslier på antagningsbesked.

Om du bor utanför samverkansområdet får du ett antagningsbesked hem på posten. Du ska då skicka in svarskortet med ditt svar.

Guide: Hur du läser och svarar på ditt slutliga antagningsbesked (PDF – 1,13 MB)

2024-01-31T13:04:32+02:00

Antagningsstatistik

Antagningsstatistik
Du kan här ladda ned antagningsstatistik för gymnasieskolorna inom vårt samverkansområde sorterat efter huvudman.

Slutlig antagning 2019 (PDF – 245 kB)

Reservantagning 2019 (PDF – 245 kB)

Slutlig antagning 2020 (PDF – 321 kB)

Reservantagning 2020 (PDF – 243 kB)

Slutlig antagning 2021 (PDF – 245 kB)

Reservantagning 2021 (PDF – 245 kB)

Slutlig antagning 2022 (PDF – 248 kB)

Reservantagning 2022 (PDF – 249 kB)

Slutlig antagning 2023 (PDF – 245 kB)

Reservantagning 2023 (PDF – 246 kb)

2023-09-18T08:45:47+02:00
Till toppen