Antagning till gymnasieskolan görs på slutbetyg från årskurs 9. Om det är fler sökande till ett program än antalet platser måste ett urval göras, dina betyg räknas ihop till ett meritvärde och utifrån det värdet rangordnas du sedan tillsammans med övriga sökande, där högst meritvärde går först. Man lägger ihop värdet av dina 16 bästa betyg. Har du betyg i moderna språk som språkval läggs detta till dina 16 bästa betyg. Observera att detta endast gäller betyg i modernt språk och inte i modersmål.

Dina betyg värderas enligt följande:

  • A = 20 p
  • B = 17,5 p
  • C = 15 p
  • D = 12,5 P
  • E = 10 p
  • F = 0 p

Om flera sökande har samma meritvärde rangordnas de sökande enligt slumpen.

Urvalsreglerna gäller för alla nationella program samt för IB och de sökbara introduktionsprogrammen, dvs Programinriktat val (IMV) och Yrkesintroduktion (IMY) anordnat för en grupp elever.

Rangordning
I din ansökan måste du rangordna utbildningarna du söker så att den utbildning du helst vill komma in på står som första val, den du näst helst vill komma in på står som andra val och så vidare. Du kan bara bli antagen till en utbildning! Om ditt betyg räcker för antagning till flera av dina alternativ så blir du antagen till den utbildning som har högst rangordning i din ansökan. När du blivit antagen på en utbildning står du kvar som reserv till högre rangordnade val, men inte till val som har lägre rangordning i din ansökan.

Urvalsgrupper
Behöriga sökande som har gjort sin ansökan under ordinarie ansökningsperiod eller under om- och nyvalsperioden erbjuds platser efter meritvärdesordningen. Exempel: Om en utbildning har 30 platser och 32 behöriga sökande, antas de 30 behöriga sökande som har högst meritvärde. De övriga två eleverna ställs som reserver. Har man gjort sitt val i tid placeras man i första urvalsgruppen.

Har en sökande gjort ett sent omval efter om- och nyvalsperiodens slut placeras hen i en grupp efter sitt meritvärde och erbjuds plats först när alla behöriga elever som gjort ansökan i tid har erbjudits plats. Har man gjort sitt val sent placeras man alltså i andra urvalsgruppen.

Sökande till kommunala gymnasieskolor som är andrahandsmottagna erbjuds plats när alla behöriga elever folkbokförda i Sjuhärad som gjort ansökan i tid eller som har gjort ansökan sent har erbjudits plats. Är man andrahandsmottagen placeras man alltså i tredje urvalsgruppen.