Det ställs krav på dig för att få börja på gymnasieskolan. Du måste ha lägst betyget E i många ämnen i ditt slutbetyg från grundskolan för att vara behörig. Tanken med dessa krav är att du inte ska börja på gymnasieskolan om du inte har kunskaper och förutsättningar att klara av en utbildning. Om du inte blir behörig måste därför din hemkommun på bästa sätt hjälpa dig att bli behörig eller hjälpa dig på annat sätt.

Vad krävs för behörighet?
Behörighet betyder att du måste ha lägst E i specifika ämnen för att kunna antas till program på gymnasieskolan. Du hittar en redogörelse för alla behörigheter här:

Behörighet för yrkesprogram
– Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik
– Samt lägst betyget E i fem andra ämnen

Behörighet för det högskoleförberedande programmet:
Estetiska programmet
– Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik
– Samt lägst betyget E i nio andra ämnen

Behörighet för de högskoleförberedande programmen:
Ekonomiprogrammet,  Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet

– Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik
– Lägst betyget E i geografi, historia, religion och samhällsvetenskap
– Samt lägst betyget E i fem andra ämnen

Behörighet för de högskoleförberedande programmen:
Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet

– Lägst betyget  E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik
– Lägst betyget E i  kemi, fysik och biologi
– Samt lägst betyget E i sex andra ämnen

Behörighet för introduktionsprogrammet programinriktat val 
– Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk
– Lägst betyget E i ett av ämnena engelska  eller matematik
– Lägst betyget E i fyra andra ämnen

eller

– Lägst betyget E i svenska, engelska och matematik
– Lägst betyget E i tre andra ämnen

Dispens för engelska
En sökande till ett nationellt program som saknar ett godkänt betyg i engelska, kan beviljas dispens i engelska om den sökande:
– på grund av speciella personliga förhållanden inte haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, och
– bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

Om dispens i engelska beviljas och du blir antagen innebär det att du fortsätter att läsa engelska på grundskolenivå tills du uppnått godkänt betyg i engelska.
Du läser alltså både grundskolans engelska och gymnasieskolans kurs/kurser i engelska under din gymnasietid. Dispens i engelska kan sökas till nationella program, men inte till introduktionsprogram.

Blankett för att ansöka om dispens i engelska hittar du under menyn Blanketter.

Spetsutbildningar och särskilda varianter får ha särskilda behörighetskrav. Här nedan ser du vilken behörighet som krävs för de spetsutbildningar och den särskilda variant som erbjuds inom Sjuhärad. 

Behörighet för spetsutbildningen Entreprenörsprogrammet 
– Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik
– Lägst betyget E i geografi, historia, religion och samhällsvetenskap
– Lägst betyget E i fem andra ämnen
– Samt ett obligatoriskt antagningsprov

Behörighet för spetsutbildningen Teknik spets 
– Lägst betyget  E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik
– Lägst betyget E i  kemi, fysik och biologi
– Samt lägst betyget E i sex andra ämnen

Behörighet för särskild variant Design, Estetiska programmet
– Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik
– Lägst betyget C i bild
– Lägst betyget E i åtta andra ämnen
– Samt ett obligatoriskt och godkänt färdighetsprov