BOLLEBYGDSKOLAN
SYV Introduktionsprogram: Karl-Henrik Lindbom, karlhenrik.lindblom@bollebygd.se, tfn 0731-09 20 93

BORÅS STAD
SYV Introduktionsprogram Almåsgymnasiet:
Roxana Lozonschi,Roxana.lozonschi@boras.se tfn 0768-88 77 97
SYV Introduktionsprogram Bäckängsgymnasiet: Jane Eriksson, jane.eriksson@boras.se, tfn 0734-32 76 46
SYV Introduktionsprogram Sven Eriksonsgymnasiet: Anna Ekelund Täreby, anna.ekelund.tareby@boras.se, tfn 033-35 32 02, 0768-88 32 02
SYV Introduktionsprogram Viskastrandsgymnasiet: Ida Ahlbom, ida.ahlbom@boras.se, tfn 033-35 31 03, 0768-88 31 03
SYV KAA-enheten: Karin Åhman, karin.ahman@boras.se, tfn 0734-32 75 58 och Charlotta Paulsson, charlotta.paulsson@boras.se, tfn 0704- 55 78 50

KUNSKAPSKÄLLAN
SYV Introduktionsprogram:
 Christian Svensson, christian.svensson@herrljunga.se, tfn 0513-173 05

LÄRCENTRUM              
SYV Introduktionsprogram: Anna Moskal, anna.moskal@svenljunga.se, 0325-185 70

MARKS GYMNASIESKOLA
SYV Introduktionsprogram: Lisa Johansson, lisa.johansson@mark.se, tfn 0320-21 74 47

SUNDLERGYMNASIET
SYV Introduktionsprogram: Susanna Yngve, susanna.yngve@vargarda.se, tfn 0708-73 50 90

TINGSHOLMSGYMNASIET
SYV Introduktionsprogram: Emelie Svensson, emelie.svensson@ulricehamn.se, tfn tfn,0321-595464, 0766-43 54 64

TRANEMO GYMNASIESKOLA
SYV Introduktionsprogram: Pia Hagrenius, pia.hagrenius@tranemo.se, tfn 0325-576403