About Anna Stenberg

This author has not yet filled in any details.
So far Anna Stenberg has created 62 blog entries.

Stödverksamhet för elever med autismspektrumtillstånd (AST)

Stödverksamheten är till för elever med autismspektrumtillstånd (AST) som i olika grad behöver stöd. Stödet går att få om man blir antagen på ett nationellt program eller ett programinriktat val på Borås Stads kommunala gymnasieskolor.

Har du behov av stöd inom Stödverksamheten kontakta samordnare på Stödverksamheten Malin Fredberg, tfn 0721-60 08 58.

Läs mer om Stödverksamheten på Borås Stads hemsida. 

Vidareutbildning – ett fjärde tekniskt år

Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år vänder sig till elever som vill gå ett år till inom gymnasieskolan för att få en gymnasieingenjörsexamen. För att vara behörig och kunna söka det färde tekniska året ska du ha läst teknikprogrammet eller ha en likvärdig utbildning samt påbörja utbildningen senast det kalenderåret du fyller 22 år. Från och med höstterminen 2018 är också vissa karaktärsämneskurser ett förkunskapskrav för de olika nationella profilerna:

 • För Design och produktutveckling krävs godkända betyg på kurserna design 1 och konstruktion 1, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.
 • För Informationsteknik utgång nätverksteknik krävs godkända betyg på kurserna programmering 1 och dator- och nätverksteknik, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.
  För Informationsteknik utgång mjukvarudesign krävs godkända betyg på kurserna programmering 1 och webbutveckling 1, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.
 • För Produktionsteknik krävs godkända betyg på kurserna mekatronik 1 och produktionskunskap 1, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.
 • För Samhällsbyggande krävs godkända betyg på kurserna arkitektur-hus och byggnadsverk, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.

Vid urvalet ska företräde ges till de sökande som har godkända betyg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i:
– bild och form 1a1 och cad 1 för tillträde till den nationella profilen design och produktutveckling,
– webbutveckling 1 för tillträde till den nationella profilen informationsteknik utgång nätverksteknik,
– dator- och nätverksteknik för tillträde till den nationella profilen informationsteknik, utgång mjukvarudesign,
– produktionsutrustning 1 för tillträde till den nationella profilen produktionsteknik, eller
– hållbart samhällsbyggande för tillträde till den nationella profilen samhällsbyggande.
Vid urvalet ska företräde ges till sökande med andra omdömen från utbildning eller arbetsliv som motsvarar innehållet i kurserna.

Under ansökningsperioden och om- och nyvalsperioden kan du göra din ansökan till det fjärde tekniska året via ansökningswebben. 
Vill du bli aktiverad som sökande vänd dig till din studie- och yrkesvägledare eller till Antagningsenheten.

Elever är behöriga att söka det fjärde tekniska året om de har läst teknikprogrammet eller har en likvärdig utbildning. Det är också möjligt att göra ett studieuppehåll innan det fjärde tekniska året. Dock måste studierna till fjärde året påbörjas senast det kalenderår eleven fyller 22 år.

Tillsammans med din ansökan ska även ditt gymnasieexamensbevis bifogas. Om du ännu inte avslutat din gymnasieutbildning ska du skicka in ditt gymnasieexamensbevis så snart du fått den.

Du ska rangordna utbildningarna i en ansökan till vidareutbildningen till det fjärde tekniska året. Det innebär att du söker utbildningarna i den ordning du önskar bli antagen till utbildningen. Blir du antagen till ett högre rangordnat val så stryks de utbildningar som ligger under i ansökan.

 De fyra olika profilerna har olika nationella ansökningskoder:

 • Design och produktutveckling – VIDES
 • Produktionsteknik – VIPRO
 • Informationsteknik – VIINF
 • Samhällsbyggande – VISAM

Profilerna som erbjuds inom Sjuhärad är Produktionsteknik och Samhällsbyggande och erbjuds på Sven Eriksonsgymnasiet i Borås.

Om du vill lägga till val för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år till en skola som inte finns inom Sjuhärad gör du det också via ansökningswebben. Klicka på alternativet ”Sök annan utbildning utanför Gymnasieval Sjuhärads utbud” och fyll manuellt i vilken kommun, vilken profil och vilken skola du vill gå. Ansökan skickas till det kansli som har hand om antagningen för skolan.

Om du har gjort en ansökan till någon av profilerna på Sven Eriksonsgymnasiet kan du se ditt slutliga resultat via ansökningswebben omkring 1 juli. Reservantagning påbörjas i början av augusti och fortsätter fram till 15 september.

Om du har gjort en ansökan till gymnasieskolor utanför Sjuhärad får du ett antagningsbesked av den gymnasieskolan eller antagningskansliet som har hand om ansökan.

Sökande till högre årskurs

Antagningsenheten Sjuhärad hanterar endast ansökningar till gymnasieskolan årskurs 1.

Om du är intresserad av att ansöka till en gymnasieskola i Sjuhärad:

 • till år 1 efter den 15 september
  (Antagningsenheten Sjuhärad har lämnat över antagningen till gymnasieskolorna)
 • till en högre årskurs

Kontaktar du direkt ansvarig rektor eller studie- och yrkesvägledaren på gymnasieskolan som du vill söka till.

Sökande från annan kommun/utlandet

Du som bor i en annan kommun i Sverige och vill söka till en skola inom Sjuhärad ska söka via antagningskansliet i din hemkommun.  Då gäller det sista ansökningsdatum som din hemkommun angett. Om du har särskilda skäl (för val till kommunala skolor) för att bli förstahandsmottagen inom vårt samverkansområde, ska dessa skickas in samtidigt som ansökan. Ditt antagningskansli vidarebefordrar din ansökan, ev. särskilda skäl och betyg till oss. Du kommer att få antagningsbesked från oss på posten.

Sökande med utländska betyg

Sökande från Norden
Enligt Gymnasieförordningen 7 kap 3§ kan inte utländska betyg jämföras med svenska grundskolans betyg. Därför kan inte elever med utländska betyg konkurrera med betygspoäng som elever från svenska grundskolor. Istället kommer sökande med utländska betyg att prövas i fri kvot.
Huvudmannen gör en fri bedömning av de översatta utländska betygen.

Gymnasievalet
Ansökan till nationella program görs på blanketten Ansökan till gymnasieskolans program och den sökande ska även lämna in blanketten för Ansökan om prövning i fri kvot tillsammans med de utländska betygen för validering. Blanketterna hittar du under menyn blanketter. Om eleven inte fått ett slutbetyg som motsvarar årskurs 9 kan ett betyg/omdöme från höstterminen lämnas in. Detta för att huvudmannen ska kunna påbörja sin bedömning utifrån vilka ämnen som eleven läser.

Behörighet och antagning
Huvudmannen för utbildningen som eleven söker till gör en bedömning utifrån det utländska betyget. För att vara behörig till sökt utbildning behöver sökande från Norden inte ha slutbetyg i svenska eller svenska som andraspråk. Elevens kunskaper ska motsvara behörighetskravet för sökt program. Därefter prövas eleven för antagning till sökt utbildning i fri kvot. Antagningsbesked meddelas vid slutantagningen.

Sökande utanför Norden

Enligt Gymnasieförordningen 7 kap 3§ kan inte utländska betyg jämföras med svenska grundskolans betyg. Därför kan inte elever med utländska betyg konkurrera med betygspoäng som elever från svenska grundskolor. Istället kommer sökande med utländska betyg att prövas i fri kvot.
Huvudmannen gör en fri bedömning av de översatta utländska betygen.

Gymnasievalet
Ansökan till nationella program görs på blanketten Ansökan till gymnasieskolans program och den sökande ska även lämna in blanketten för Ansökan om prövning i fri kvot tillsammans med de utländska betygen för validering. Blanketterna hittar du under menyn blanketter. Om eleven inte fått ett slutbetyg som motsvarar årskurs 9 kan ett betyg/omdöme från höstterminen lämnas in. Detta för att huvudmannen ska kunna påbörja sin bedömning utifrån vilka ämnen som eleven läser.

Behörighet och antagning
Huvudmannen för utbildningen som eleven söker till gör en bedömning utifrån det utländska betyget. För att vara behörig till sökt utbildning måste eleven ha minst godkänt slutbetyg i svenska eller svenska som andraspråk (krävs inte för IB). Elevens kunskaper ska också motsvara behörighetskravet för sökt program. Därefter prövas eleven för antagning till sökt utbildning i fri kvot. Antagningsbesked meddelas vid slutantagningen.
Sökande erbjuds utbildning om sökande är bosatt i Sverige. Kontakta Antagningsenheten för att få mer information.

 

Ansökningswebb

Ansökningswebben är öppen under ansökningsperioden och om- och nyvalsperioden.
Ta gärna hjälp av din studie- och yrkesvägledare att göra valen i din ansökan.
Läs gärna igenom Guide Hur du gör din ansökan eller titta på ansökningsvideon här nedan om du vill ja hjälp med hur ansökningswebben fungerar och hur du gör din ansökan.

För att ansökan ska vara giltig måste du skriva ut din ansökan efter att du bekräftat den, skriva under den och lämna den till din studie- och yrkesvägledare, detta blir kvittensen. Om du gör ett omval ska även det skrivas ut, skrivas under och lämnas till din studie- och yrkesvägledare. Den nya ansökan ersätter då den du tidigare gjort. Har du ingen studie- och yrkesvägledare ska den underskrivna bekräftelsen, kvittensen, skickas in till Antagningsenheten Sjuhärad.

Val av modersmål
Om du vill läsa modersmål på gymnasiet ska du välja det i samband med din ansökan. Om du har ett annat modersmål än svenska men inte vill läsa det på gymnasiet ska du inte fylla i det någonstans.

Val av svenska som andraspråk
Många gymnasieskolor vill veta om du har läst svenska som andraspråk på grundskolan och vill fortsätta att läsa det på gymnasiet, då ska du välja det i samband med din ansökan.

Val av språk och idrott
Vid ansökan till högskoleförberedande program ska du välja vilket eller vilka moderna språk som du vill läsa. Beroende på om du har läst modernt språk tidigare kan du välja mellan steg 1 – 3. Varje gymnasieskola informerar i rullistor i ansökningswebben om och i så fall vilka moderna språk som de erbjuder.

Understrukna länkar
Om programmet och inriktningen som du vill söka är understruken så innebär det att du kan klicka på den understrukna texten för att läsa mer om utbildningen.

Inloggningsuppgifter

I slutet av december skickar vi ut inloggningsuppgifter till din folkbokföringsadress.

Om du är folkbokförd i regionen men går i en grundskola utanför Sjuhärad måste du eller din studie- och yrkesvägledare kontakta oss för att få dina inloggningsuppgifter skickat till din folkbokföringsadress.

Äldresökande (ungdomar som vill söka till gymnasiet och redan har gått ut grundskolan) har rätt att påbörja en gymnasieutbildning till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Om du redan går på gymnasiet kontaktar du gymnasieskolans studievägledare för att få inloggningsuppgifter för ansökan via webben.

Personer som inte går på gymnasiet får inloggningsuppgifter genom att kontakta oss på antagningsenheten. Maila till gymnasieantagningen@boras.se.

Det är viktigt att du sparar dina inloggningsuppgifter ända tills du börjar gymnasiet. Du behöver dem när du ska söka, men också för att se och svara på antagningsbeskedet.

Om vi har registrerat, eller om du själv har skrivit in, aktuell e-postadress i ansökningswebben kan du hämta ut dina inloggningsuppgifter via Glömt lösenord. Du skriver in ditt personnummer och väljer om du vill ha användarnamn och lösenord skickad till din e-post eller hem via brev.

Om du väljer e-postmeddelande skickas det ett mail till den e-postadress vi har registrerad på dig. OBS! Denna funktion fungerar endast om du angivit rätt e-postadress. Om du ofta byter e-postadress, kan det vara bättre att ange vårdnadshavares e-postadress.

Inackorderingstillägg

Om du studerar vid en fristående skola ska du söka inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Busskort på de fristående skolorna

Praktiska Gymnasiet Borås
Åsa Svantesson, tfn 0726- 00 67 60, asa.svantesson@praktiska.se

Drottning Blankas Gymnasium Borås
Annika Gustafsson, tfn 033-13 10 90, 0706-72 17 13 annika.gustafsson@dbgy.se

LBS Kreativa Gymnasiet Borås
Mikaela Stenbäcken, tfn 033- 17 03 40, mikaela.stenbacken@lbs.se

Realgymnasiet
Johanna Hane, tfn 010-139 81 01, johanna.hane@realgymnasiet.se

Aktivitetsansvar

Kommuner

Borås Stad
Lotta Seger, lotta.seger@boras.se, tfn 033-35 78 50, 0704-55 78 50

Marks kommun
Rose-Marie Carlsson, rose-marie.carlsson@mark.se, tfn 0320-21 74 09
Daniel Janevski, daniel.janevski@mark.se, tfn 0320-21 77 73

Ulricehamns kommun
Martin Brandhill, martin.brandhill@ulricehamn.se, tfn 0321-595 454
Ann-Charlotte Brobjer, anncharlotte.brobjer@ulricehamn.se, tfn 0321-59 54 45

Tranemo kommun
Charlotta Paulsson, charlotta.paulsson@tranemo.se, tfn 0325-57 65 03

Herrljunga kommun
Birgitta Fredriksson, birgitta.fredriksson@admin.herrljunga.se, tfn 0513-173 04

Vårgårda kommun
Jennie Hilmersson, jennie.hilmersson@vargarda.se, tfn 0322-60 05 02

Bollebygds kommun
Eva Brandt, eva.brandt@bollebygd.se, tfn 033-430 56 50

Svenljunga kommun
Pia Hagrenius, pia.hagrenius@svenljunga.se, tfn 0325-182 13

Fristående skolor

LBS – Kreativa gymnasiet Borås
Cecilia Rigert, cecilia.rigert@lbs.se,  tfn 033-17 03 48

Praktiska Borås
Hans Albinsson, hans.albinsson@praktiska.se,  tfn 0768-28 15 20
Anna Bärgman, anna.bargman@vindora.se, tfn 0706-163 331

Realgymnasiet, Borås
Richard Edström, richard.edstrom@realgymnasiet.se, tfn 010-139 81 02, 0766-47 20 00

Drottning Blankas gymnasieskola , Borås
Johannah Karlsson, johannah.karlsson@dbgy.se, tfn 0703-66 49 14
Jessica Lindquist, jessica.lindquist@dbgy.se, tfn 0722-214 346

Studie- och yrkesvägledare – introduktionsprogram

BOLLEBYGDSKOLAN
SYV Introduktionsprogram: Karl-Henrik Lindbom, karlhenrik.lindblom@bollebygd.se, tfn 033-430 56 14

BJÖRKÄNGSGYMNASIET
SYV Introduktionsprogram Språkintroduktion:
Karin Åhman, karin.åhman@boras.se, tfn 033-35 78 11, 0734-32 75 58
SYV Introduktionsprogram Preparand, Yrkesintroduktion och Individuellt alternativ: Lotta Seger, lotta.seger@boras.se, tfn 033-35 78 50

KUNSKAPSKÄLLAN
SYV Introduktionsprogram:
 Christian Svensson, christian.svensson@admin.herrljunga.se, tfn 0513-173 05

LÄRCENTRUM              
SYV Introduktionsprogram: Pia Hagrenius, pia.hagrenius@svenljunga.se, tfn 0325-182 13

MARKS GYMNASIESKOLA
SYV Introduktionsprogram: Carin Ljungblad, carin.ljungblad@mark.se, tfn 0320-21 74 51

SUNDLERGYMNASIET
SYV Introduktionsprogram: Susanna Yngve, susanna.yngve@vargarda.se, tfn 0708-73 50 90

TINGSHOLMSGYMNASIET
SYV Introduktionsprogram: Emelie Svensson, , emelie.svensson@ulricehamn.se, tfn 0321-59 54 64,  0766-43 54 64

TRANEMO GYMNASIESKOLA
SYV Introduktionsprogram: Charlotta Paulsson, charlotta.paulsson@tranemo.se, tfn 0325-57 65 03

 

Translate »