Praktiska Gymnasiet Borås webbplats:
www.praktiska.se

Fristående gymnasieskola