Praktiska Gymnasiet Borås webbplats:

www.praktiska.se

Fristående gymnasieskola